Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 54046/4297/ΠΕΡ.10/16 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Κομβικός σταθμός κινητής τηλεφωνίας» με κωδικό θέσης «1001009- ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ», υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α: 5 και με είδος έργου: «Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας»

Β) θέση έργου: «Όρνιο» (όρος Πάρνηθα), στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «VODAFONE– ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης:  22/07/2016- 09/09/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 25/07/2016-  29/08/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 30/08/2016- 12/09/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” στις 22/7/2016 με αρ. πρωτ. 140323/2016.