Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ3505/883/ΠΕΡ.10/14/28-09-2015 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για τη διαδικασία τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων),  με:

Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘’1910 ΣΥΓΓΡΟΥ HUB’’», υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η και α/α: 5 με είδος έργου: «Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας»

Β) θέση έργου: Λεωφ. Συγγρού 249 & Αγνώστου Στρατιώτου, στο Δήμο Καλλιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «WINDΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 30/10/2015- 17/12/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/11/2015-  4/12/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 7/12/2015- 18/12/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών” στις 30/10/15 με αρ. πρωτ. 207776/15.