Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 103102/7183/16 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με α/α: 19 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων- πόλεων και οικισμών- με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα)

Β) θέση δραστηριότητας: το μελετώμενο έργο αποχέτευσης και ΕΕΛ, θα εκτελεστεί εντός των ορίων της ΔΕ Καλάμου και ειδικότερα στις ΔΚ Καλάμου και Αγ. Αποστόλων, στο Δήμο Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: Δήμος Ωρωπού.

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 9/01/17- 24/02/17

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 9/01/17- 10/02/17 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 13/02/17- 24/01/17 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα <<Γενική Δημοπρασιών>> στις 6/01/2017 με αρ. πρωτ. 3713/17.