Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.28277/16 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: ‘’Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ)’’, υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 10η με  α/α: 1 (Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια)

Β) θέση έργου: νήσος ‘’Αγιος Γεώργιος’’, Δ.Ε. Λαυρεωτικής, Δήμου Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. που τροποποιείται την οικ. 133215/8-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. πρωτ. 174279/4-8-14, 176153/14-11-14 και 13123/11-3-2016 αποφάσεις ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ)

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’ Ηχώ Δημοπρασιών   ’’ στις  10-06-2016 με αρ. πρωτ. 110196/16.