Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.712/17 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης παράτασης ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων οδικού άξονα Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο», υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η, α/α: 1 (Αυτοκινητόδρομος)

Β) θέση έργου: όσον αφορά την Αττική, ο οδικός άξονας διέρχεται από τους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας- Ειδυλλίας & Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της KYAπου ανανεώνεται: 16049/12-8-1993, όπως τροποποιήθηκε με τις 92073/16-5-1994, 108569/18-10-2006 & 126393/16-2-2007.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα <<Επικαιρότητα>> στις 19/01/2017 με αρ. πρωτ. 11791/17.