Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 101513/7127/16/16-1-17 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ :

Α) με τίτλο έργου: “Εγκατάσταση παραγωγής άνυδρου και εσβεσμένου ασβέστη λόγω της χρήσης εναλλακτικού κοκκοποιημένου ελαστικού επισώτρου, ως καύσιμο παραγωγής θερμικής ενέργειας” υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η α/α: 119 (Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου για όλες τις δυναμικότητες παραγωγής) και Κατηγορία Β, ομάδα: 9η ,α/α: 120 (Παραγωγή σβησμένου ασβέστη για όλες τις δυναμικότητες παραγωγής).

Β) θέση έργου: ‘’Τζαβερδέλλα’’, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της   Περιφέρειας Αττικής .

Γ) φορέα έργου: ‘’ Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Α, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) στα πλαίσια της τροποποίησης της υπ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 5781/Φ.Περιβ.9/07/12-11-2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. Φ1226/2573/Περιβ.9/24-6-2009 και Φ1226/151/ΠΕΡΙΒ.9/14/6-05-2014 ΑΕΠΟ.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα <<Επικαιρότητα>> στις 25/01/2017 με αρ. πρωτ. 15887/17.