Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.5073/307/15/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: ‘’ Οριστική Οριοθέτηση Τμημάτων Ρέματος Βαλαναρης’’, υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η, με α/α: 15, με είδος έργου: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων.

Β) θέση έργου: Δ.Ε. Πικερμίου, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: Περιφέρεια Ανατ. Αττικής (Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων-Υδραυλικών Λιμενικών)

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 9/4/2015- 2/6/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 14/4/2015-  19/5/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 20/5/2015- 3/6/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                                                   

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 9-04-15 με αρ. πρωτ. 73646/15.