Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ1604/5346/ΠΕΡ.10/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας», υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η και α/α: 5 με είδος έργου: «Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας»

Β) θέση έργου: κωδικός θέσης ‘’1000011-Αιγάλεω’’, Λεωφόρος Κηφισού 30 και Ιεράς Οδού, στο Δήμο Αιγάλεω, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

Γ)φορέα έργου: ‘’VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 30/10/15- 17/12/15

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/11/2015-  4/12/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 7/12/2015- 18/12/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ στις          31-10-15 με αρ. πρωτ. 208090/15.