Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7217/2129/Περ.6/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Ξενοδοχείο τριών αστέρων ‘’XENIAPOROSIMAGEHOTEL’’», υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η και α/α: 2 με είδος έργου: «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών»

Β) θέση έργου: Νεώριο του Δήμου Πόρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την «ANGELΝαυτιλιακή- Τουριστική- Ξενοδοχειακή Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία», δ.τ. «ANGELΑ.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 9/7/2015- 26/8/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 10/7/2015-  13/8/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 14/8/2015- 27/8/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Ημερήσιος Δημότης» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στιε 9/7/15 με α.π. 139488/15 στην εφημερίδα “Ημερήσιος Δημότης”.