Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 101500/5945/18 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης και ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Ανανέωσης- Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών ‘Ορων για τη λειτουργία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 6η και α/α: 16 (Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες- ανοικτά ή κλειστά).

Β) θέση έργου: Νέο Φάληρο, του Δήμου Πειραιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- Ν.Π.Ι.Δ. ‘’ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)’’.

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της απόφασης που τροποποιείται και ανανεώνεται: 1975/Φ.περιβ.6/6-05-2008απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 14/12/2018 με αρ. πρωτ. 249381/18.