Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ1465/2563/περ8/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας και μετατόπιση υφιστάμενης θέσης », υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η με α/α: 4 και είδος έργου: ‘’Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων’’

Β) θέση έργου: Θέση Πέραμα, στο Δήμο Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΕΛΗΣ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 18/6/2015- 5/8/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/6/2015-  24/7/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 27/7/2015- 7/8/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις 19/6/2015 στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” με αρ.πρωτ. 124830/15.