Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ. 14614/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΕ», υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 6η και α/α: 20 με είδος έργου: Κέντρα Πολιτισμού.

Β) θέση έργου: Δήμος Καλλιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα  Ν.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου την: Κέντρο Πολιτισμού ‘Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ που τροποποιείται:  οικ. 197982/7-4-11

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί με αρ. πρωτ. 44112/15 στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 18-03-15 σε ορθή επανάληψη της προηγούμενης που δημοσιεύτηκε στις 3/3/15.