Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25452/1633/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 1902051018 και με:

Α) τίτλο έργου: «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά», υποκατηγορία Α1, ομάδα 6η,  α/α: 27 (Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με το ν. 4062/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν.. 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α΄/2018).

Β) θέση έργου:  διοικητικά ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού- Αγίου Κοσμά εμπίπτει εντός των Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού- Αργυρούπολης, Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε)Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 21/03/19- 14/05/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/03/19-30/04/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικήςκαι 2/05/19- 15/05/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ο Λόγος» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                              

Η διόρθωση της παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί ως παρόραμα στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 23/03/2019 με αρ. πρωτ. 81261/19.