Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 106527/5863/Φ12/17  έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Μονάδα Ανακύκλωσης (επεξεργασίας) Στερεών και Μη επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η και α/α: 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Ντόσκουροι’’, ΔΕ Μεγάρων, στο Δήμο Μεγαρέων, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την Φ1334/3793/ΠΕΡΙΒ-9/30-812, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις Φ1334/5010/περιβ-9/22-11-12 και Φ1334/2194/περιβ-9/6-6-14 Αποφάσεις.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 20/12/2017 με αρ. πρωτ. 262704/17.