Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 43356/2618/18/29-01-19 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο πλαστικοποίησης χάρτου», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 70 (Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού- όπου συμπεριλαμβάνεται και η ‘’επίχρυση, επικάλυψη και εμποτισμός χαρτιού και χαρτονιού’’)

Β) θέση έργου: οδός Ικαρίας 9 & Αγ. Παύλου (ο.Τ. 215), Δήμο Περιστερίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΝΤΖΗ Ο.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την ΠΕΧΩ 3758/Φ.Περιβ.9/08, όπως παρατάθηκε με την 25888/2151/16 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 1/03/19 με αρ. πρωτ. 60336/19.