Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 110086 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Υφιστάμενη δραστηριότητα αναμίξεως, συσκευασίας χημικών προϊόντων και σπρέι, καλλυντικών και ειδών υγιεινής», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η,  α/α: 97 (Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων με απλή ανάμιξη ή αραίωση) και Κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α: 100 (Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού χωρίς χημική μετατροπή).

Β) θέση δραστηριότητας: εντός της ΒΙΠΑ, οδός Τατοϊου 119 (πρώην 337), Δήμου Αχαρνών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’AIR PACK ΕΠΕ’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 28/12/20- 9/02/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 28/12/20- 9/02/21 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 25/09/19- 8/10/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ στις 25/12/20 με αρ. πρωτ. 996391/20.