Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.7168/402/ΠΕΡΙΒ-4/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Μηχανικής Διαλογής & Ανακύκλωσης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, Παραγωγής RDF, Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΗΗΕ & Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΒΕ», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 4η, α/α: 7 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων)α/α: 10 (Μεμονωμένες εγκατάστασης ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής από μη επικίνδυνα απόβλητα), α/α: 11 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου) ομάδα 9η, α/α: 83 (Παραγωγή άλλων στερεών καυσίμων μ.α.κ.), α/α: 224 (Ανακύκλωση Μεταλλικών υπολειμμάτων και απορριμμάτων), α/α: 225 (Ανακύκλωση μη Μεταλλικών υπολειμμάτων και απορριμμάτων) και κατηγορία: Β, ομάδα: 4η, α/α: 22 (Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές).

Β) θέση έργου: Θέση ‘’Λάκκα Κάτσαρη’’, Δήμου Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέαέργου:  ‘’ANTIPOLLUTION SECONDARY FUELS A.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.6888/2097/ΠΕΡΙΒ-4/6-06-14

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το Θριάσιο»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 27-02-15 με αρ. πρωτ. 41211/15.