Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 82033/5982/16 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων», υποκατηγορία Α2, ομάδα 6, α/α: 24 (Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων)

Β) θέση έργου: 7η ΔΚ του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή Πλατείας Παίδων, στην περιοχή Γουδή, στην Περιφερειακή Ενότητα Κ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: «Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης:  3/11/16- 21/12/16

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 4/11/16- 8/12/16 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 9/12/16- 22/12/16 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’ Ηχώ Δημοπρασιών ’’ στις  3-11-2016 με αρ. πρωτ. 203575/16