Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 78803/3969/20 έγγραφο φακέλου ανανέωσης και τροποποίησης Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων, με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα αποθήκευσης μη εύφλεκτων υγρών υλικών» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η,  α/α: 201 (Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204)

Β) θέση έργου: οδός Κανελλοπούλου 1, Δήμος Ελευσίνας, Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: BFS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται και τροποποιείται την ΠΕΧΩ7309/Φ.ΠΕΡΙΒ9/08-22/09/2008, όπως παρατάθηκε με την Φ810/4881/ΠΕΡΙΒ.9/2015 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 7/10/20 με αρ. πρωτ. 749563/20.