Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 24950/1029/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, ορυκτέλαιων και χημικών προϊόντων και ανάμιξης και συσκευασίας ορυκτέλαιων», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 201 (Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων, δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α: 204)

Β) θέση έργου: Λεωφ. Δημοκρατίας, Δήμου Περάματος, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’CORALA.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την ΠΕΧΩ 4599/Φ.Περιβ.9/5-12-2005, όπως τροποποιήθηκε- ανανεώθηκε με τις Φ1626/9111/Περιβ.9/09/9-03-2010, Φ1626/7435/Περιβ.9/22-12-2010, Φ4705/οικ.3573/Περιβ.9/24-07-2013 και Φ4705/5175/Περιβ.9/14/7-01-2015 αποφάσεις..

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 26/07/19 με αρ. πρωτ. 415553/19