Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 50326/4004/ΠΕΡ.10/16 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας», με κωδικό θέσης: «1403028- ADIPOTAM– Χ» υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α: 6 και με είδος έργου: «Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας (δεν περιλαμβάνονται συστήματα μικροκυψελών, femtocells, τυποποιημένες κατασκευές κεραιών των ΥΑ 17734/390/12.04.2011 και ΚΥΑ 11926/261/22.03.2011 και εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 13913/319/2012)»

Β) θέση έργου: «Καντηλιανά» πλησίον του οικισμού «Ποταμός Αντικυθήρων», Δ.Ε. Αντικυθήρων, στο Δήμο Κυθήρων, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «COSMOTE– ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης:  12/07/2016- 30/08/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 13/07/2016-  17/08/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 18/08/2016- 31/08/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Κοινωνική» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Κοινωνική” με αρ. πρωτ. 131845/2016, στις 12/7/2016.