Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/58643/16/19/6-9-18 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: <<Αγωγός Φυσικού Αερίου του Κλάδου Λαυρίου & των Εγκαταστάσεών του, λόγω εγκατάστασης Μετρητικού Σταθμού ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ‘’U-5010’’>>, στην υποκατηγορία Α1,  ομάδα 11η,  α/α: 3 (Αγωγοί αερίων καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις- σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης πίεσης κλπ)

Β) θέση έργου:  ΔΕ ‘Ανω Λιοσίων, Δήμου Φυλής, ΠΕ Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΔΕΣΦΑ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. ΚΥΑ ΕΠΟ που τροποποιείται την 47238/27-12-96

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριάσιο» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                                                

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 14/09/2018 με αρ. πρωτ. 174130/18.