Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ. 147098/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης», υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 11η με  α/α: 3 με είδος έργου: Αγωγοί αερίων καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις και ομάδα 12η με α/α: 3 με είδος έργου: Κέντρα εκπομπής-αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.

Β) θέση έργου: το έργο τοποθετείται στη Δ.Ε. Στεφάνης, Δήμου Δεβενοχωρίων, Π.Ε Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δ.Ε. Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνα, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και Δ.Ε. Αλιβερίου, Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελάδας.

Γ) φορέα έργου την: ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ που τροποποιείται:  145111/1.10.2009

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 17-03-15 με αρ. πρωτ. 55583/15.