Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 77694/4555/18 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων και Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η και α/α: 19 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων- πόλεων & οικισμών- με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό αποδέκτη ή τη θάλασσα)

Β) θέση έργου: Δήμος Σπετσών, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: Δήμος Σπετσών

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της απόφασης που τροποποιείται: την υπ αρ. πρωτ. Φ4/4891/2010, όπως τροποποιήθηκε με την Φ738/4581/2015 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                                                

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 6/10/2018 με αρ. πρωτ. 192890/18.