Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 63527/4915/Περ.6/15/8-8-16 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Προσθήκη νέου κτιρίου γραφείων σε υφιστάμενο συγκρότημα», υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η με α/α: 22 (Κτίρια γραφείων)

Β) θέση έργου: Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 25/8/2016- 12/10/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 26/8/2016-  29/9/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 30/9/2016- 13/10/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Καθημερινή Αμαρυσία» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’ Καθημερινή Αμαρυσία ’’ στις  25-08-2016 με αρ. πρωτ. 156128/16.