Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.43208/17 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: ‘’Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας, Διυλιστήριο αργού πετρελαίου’’, υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 9η με  α/α: 84 (Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου)

Β) θέση έργου: οι ΒΕΕ βρίσκονται στις ΔΕ Ελευσίνας και Μάνδρας, των Δήμων Ελευσίνας & Μάνδρας- Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ. που τροποποιείται την 146393/3-06-2008

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                              

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 20/10/2017 με αρ. πρωτ. 215166/17.