Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 102841/6039/18 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:

Α) τίτλο έργου: «Συνεδριακό, Ερευνητικό και Αθλητικό Κέντρο, μετά Υπαίθριων Αθλητικών και Συνοδών Εγκαταστάσεων» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 6η,  α/α:11 (Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής- προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμύ κλπ) και Κατηγορία Β, ομάδα: 6η, α/α: 9 (Συνεδριακά κέντρα), α/α: 16 (Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες- ανοιχτά ή κλειστά), α/α: 17 (Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες), α/α: 24 (Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) και ομάδα: 2η, α/α: 6 (Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης)

Β) θέση έργου: το υπό μελέτη κέντρο πρόκειται να κατασκευαστεί στο οικόπεδο Ο.Τ.Ε49 εντός της ζώνης του Επιχειρηματικού πάρκου Πέτρα Γιαλού- Βούλια- Προκαλήσι, ΔΕ Σπάτων- Λούτσας, Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, ΠΕ Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛΠΕΝ A.E.’’

 Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 13/12/18- 4/02/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 14/12/18- 22/01/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 23/01/19- 5/02/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 13/12/2018 με αρ. πρωτ. 249150/18.