Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.10895/18 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:

Α) τίτλο έργου: «Λειτουργία Υπόγειου Χώρου Αποθήκευσης Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου», υποκατηγορία Α1, ομάδα 4η,  α/α: 1 (Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες Dκαι R (μεμονωμένες ή συνδυασμένες) σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερόμενων στους α/α 2,3,4 και στην ομάδα 9).

Β) θέση έργου:  το υπό εξέταση έργο χωροθετείται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της πρώην Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, ΔΕ Λαυρεωτικής, Δήμου Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατ. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ‘’ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 30/7/18- 01/10/18

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 30/7/18- 10/9/18 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικήςκαι 11/9/18- 01/10/18 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ο Λόγος» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 28/07/2018 με αρ. πρωτ. 149315/18.