Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 39676/1710/19 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Αιολικό Πάρκο», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 10η, α/α: 1 (Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια)

Β) θέση έργου: θέση ‘’ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ’’ , ΔΕ Τροιζηνίας, Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την Φ132/137/ΦΠΕΡ10/09/10-03-2009 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 15/05/19 με αρ. πρωτ. 183940/19