Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 100619/5893/18  έγγραφο η μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εργοστάσιο επεξεργασίας, τυποποίησης και κατάψυξης κρεάτων, κρεατοπαρασκευασμάτων και αποθήκης τυποποιημένων προϊόντων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού συσκευασίας (ανασυσκευασίας) & θαλάμων συντήρησης- κατάψυξης ευπαθών προϊόντων (μονάδα εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης)», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α: 2 (Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος- πχ αλλαντοποιία) & α/α: 222 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη)

Β) θέση δραστηριότητας: Ο.Τ. 198, μεταξύ των οδών Πρέσπας, Ανδριανουπόλεως, Θέμιδος και Πύργου, ΔΕ Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ν.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ.

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την Φ2840/5432/ΠΕΡ.9/15/27-10-25, όπως τροποποιήθηκε με την 12086/808/10-3-16 απόφαση.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Ο Λόγος» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.                                                                   

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 24/11/2018 με αρ. πρωτ. 234106/18.