Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 107414/6205/18 έγγραφο ο φάκελος της αναδιαμορφωμένης ΜΠΕ, καθώς και το 117298/6798/18 διευκρινιστικό έγγραφο της ίδιας Δ/νσης, με:

Α) τίτλο έργου: «Μετατόπιση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων, αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός των πλωτών εγκαταστάσεων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 8η και α/α: 2 (εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων)

Β) θέση έργου: θέση νήσος Τρίκερι, Δήμου ‘Υδρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 11/01/2019 με αρ. πρωτ. 8699/19.