Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 70617/4112/18  έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα παραγωγής συσκευασίας, επισήμανσης, αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών- κτηνιατρικών- βιοκτόνων, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 99 (Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων)

Β) θέση έργου: θέση ‘’Αιματόριζα- Ντρασίζα’’, 32ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Λαυρίου, ΔΕ Μαρκοπούλου,  του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’MEDHELΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: την 4445/2864/29-07-11, όπως ανανεώθηκε και παρατάθηκε με την 53697/3236/26-7-18 απόφαση

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 5/12/2018 με αρ. πρωτ. 241671/18.