Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 44402/1930/Φ12/2019 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα), α/α: 225α: (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάλυσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό) και Κατηγορία Β, ομάδα 4η, α/α: 7α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων), α/α: 9α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ και α/α: 9γ (Κέντρα διαλογής/ ταξινόμησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)-συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΗΕ)

Β) θέση δραστηριότητας: Θέση “Πράρι- Μουστάκι”, του Δήμου Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα δραστηριότητας: “BIANATT A.B.E.E.”

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 59849/3327/Φ12/19-09-2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 13976/878/Φ12/26-02-28 απόφαση

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.                                                                   

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 14/06/19 με αρ. πρωτ. 284590/19