Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 104969/2-09-21 έγγραφο η επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα: 12η,  α/α: 5 (Κομβικοί Σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας).

Β) θέση δραστηριότητας: κωδικός θέσης ‘’1001062- ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ’’, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη θέση Λατομεία Πεντέλης στο Δήμο Κηφισιάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Β.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’VODAFONE-PANAFON Α.Ε.Ε.T.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 3/09/21- 14/10/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 8/09/21- 14/10/21 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Αμαρυσία» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.