Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 107917/15-12-20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με Π.Ε.Τ. 2008351922 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα επεξεργασίας ζωϊκών υποπροϊόντων, θερμικής επεξεργασίας- αποτέφρωση- ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, προσωρινής αποθήκευσης ζωϊκών λιπών, ανακύκλωσης βρώσιμων ελείων και προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποθήκευσης ΑΗΗΕ» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 4η, α/α: 7α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων- εργασίες R12, R13), ομάδα 9η, α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του- ΟΤΚΖ), α/α: 4 (Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχυαλεύρων) και Κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α: 12 (Παραγωγή α) εκευγενισμένων ελαίων και λιπών β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών και ομάδα: 4η, α/α: 22α (Εγκατάσταση αποθήκευσης μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων αστικού τύπου- ζωϊκά λίπη- σε στεγανές δεξαμενές- εργασία R13)

Β) θέση έργου: θέση ‘’Στέρνα Χατζή’’, στον Δήμο Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: FARGECO HELLAS ΕΠΕ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 28/12/20- 9/02/21

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 28/12/20- 9/02/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ στις 25/12/20 με αρ. πρωτ. 997033/20.