Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 105374/5795/17/29-10-18  έγγραφο η μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας (Εργοστάσιο Β)», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 112 (Κατασκευή πλαστικών προϊόντων) & α/α: 78 (Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες μ.α.κ.)

Β) θέση δραστηριότητας: οδός Ηφαίστου, στη θέση Τζήμα, του Δήμου Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’FLEXOPACKΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 69835/5342/ΠΕΡΙΒ.9/5-05-2017 απόφαση

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                                         

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 1/11/2018 με αρ. πρωτ. 214013/18.