Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ2840/2481/ΠΕΡ9/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο επεξεργασίας, τυποποίησης και κατάψυξης κρεάτων, κρεατοπαρασκευασμάτων και αποθήκης τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού συσκευασίας (ανασυσκευασίας) & θαλάμων συντήρησης-κατάψυξης ευπαθών προϊόντων», υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α: 2 με είδος έργου: τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος και α/α: 222 με είδος έργου: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη.

Β) θέση έργου: Πύργου & Πρέσπας, Δ.Ε. Μοσχάτου, στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ν.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 22/5/2015- 10/7/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 25/5/2015-  29/6/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 30/6/2015- 13/7/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 23-05-15 με αρ. πρωτ. 104340/15.