Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.134/5172/15 έγγραφο ο Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Μηχανουργείο κατασκευής λοιπών μεταλλικών προϊόντων», με συνολική κατάταξη υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 169 με είδος: ‘Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων’’, και Κατηγορία Β με α/α: 172 με είδος: ‘’Γενικές μηχανολογικές εργασίες μ.α.κ.’’ & α/α: 173 με είδος: Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων μ.α.κ.

Β) θέση έργου: 1ο χλμ Λ. Κορωπίου-Βάρης, οδός Αρχιμήδους 3, του Δήμου Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’Γ. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.134/5071/31-10-12

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ στις          31-10-15 με αρ. πρωτ. 208071/15.