Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 92226/5036/17/10-01-18  έγγραφο η μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Επαγγελματικό εργαστήριο ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 186 (Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών, Διαλυτήρια πλοίων)

Β) θέση δραστηριότητας: Παραλία Προσφυγικών ΛΟΚ, ΔΕ Νέας Περάμου, στο Δήμο Μεγαρέων, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’Γ. ΖΟΥΜΠΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την ΠΕΧΩ 3362/Φ. περιβ. 9/2007, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΕΧΩ 7842/08/Φ. περιβ.9/2008

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 29/01/2018 με αρ. πρωτ. 18795/18.