Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7129/5141/14/2-12-15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Καύση Φυτικών Ελαίων/Βιορευστών-Vegetableoil», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η και α/α: 5 με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων»

Β) θέση έργου: Θέση ‘’ΤΣΟΥΜΠΑ’’, του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την: ‘’Γαιοδυναμική ‘Αρτεμις Δύο ΕΠΕ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 14/12/2015-03/02/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 14/12/2015-  20/01/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 21/01/2016- 03/02/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ στις  12-12-15 με αρ. πρωτ. 241558/15