Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. 40134/16 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση Υαλουργίας», υποκατηγορία Α1,  ομάδα 9η,  α/α: 113 (Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού)

Β) θέση έργου: Ορυζομύλων 5, στο Δήμο Αιγάλεω, στην Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ‘’ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΚΥΑ ΕΠΟ που τροποποιείται: 170985/20-12-2010, όπως αυτή ανανεώθηκε  με την υπ. αρ. 163098/30-6-2014

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’ Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών ’’ στις  28-10-2016 με αρ. πρωτ. 200231/16.