Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/47784/3071/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: <<Πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων>>, υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 4η με  α/α: 21 (Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων- εργασίες D & R)

Β) θέση έργου: περιοχή Κυνόσουρα, ΔΚ Αμπελακίων, του Δήμου Σαλαμίνας, Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέαέργου: HELLENIC ENVIROMENTAL CENTER A.E.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ. που τροποποιείται την οικ.126368/16-02-2007, όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την οικ.169339/11-07-2013 απόφαση

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 11/06/19 με αρ. πρωτ. 268505/19