Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 92831/5054/17//25-01-18  έγγραφο η μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος)

Β) θέση δραστηριότητας: Λ. Ειρήνης 85 & Πρ. Δανιήλ (Ο.Τ. Γ179), στη θέση ‘’Περιβόλια’’, του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών,  Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται την ΠΕΧΩ 3275/Φ.Περιβ-9/27-7-2005, όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την 105562/11/16-01-2012

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Ο Λόγος» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο Λόγος» στις 31/01/2018 με αρ. πρωτ. 21569/18.