Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ4072/6512/περ9/15 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης-τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Αποθήκη Λιπασμάτων & Γεωργικών Φαρμάκων», Κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α: 201 (χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων) και  υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η και α/α: 204 (Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ.)

Β) θέση δραστηριότητας: Θέση ‘’Ντάγκλα Μπότα’’, 1ο χλμ Ολυμπιακής οδού Μαρκοπούλου-Σκοπευτηρίου,  στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας την ‘’ Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται:  Φ.4072/8350/περ9/10/6-12-2010

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών’’ στις  19-12-15 με αρ. πρωτ. 246965/15.