Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 101212/5923/Φ12/2018 έγγραφο ο φάκελος για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Δραστηριότητα αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών Pd-οξέος, διαλογής και ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων», υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με α/α: 3 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων) και κατηγορία Β, ομάδα: 4η, α/α: 7α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων), α/α: 9γ: (Κέντρα διαλογής και ταξινόμησης ΑΗΗΕ-συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση), ομάδα: 9η, α/α: 224 (Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα) και ομάδα: 12η, α/α: 9 (Χώροι συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης ΟΤΚΖ)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Τζαβερδέλλα’’, ΔΕ ‘Ανω Λιοσίων, Δήμου Φυλής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’KAMAYA.B.E.E.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 20/12/18- 11/02/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/12/18- 29/01/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 30/01/19- 12/02/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 20/12/2018 με αρ. πρωτ. 254961/18.