Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 78391/4626/18 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την Ε.Υ.Δ.Α.Π.», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 2η και α/α: 7 (Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή της αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφορές υδάτων κλπ)

Β) θέση έργου: ο υποθαλάσσιος αγωγός χωροθετείται στο θαλάσσιο χώρο του διαύλου μεταξύ Σαλαμίνας και Αίγινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων  ΠΕ Πειραιώς & Νήσων

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της απόφασης που τροποποιείται: την υπ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ/Φ2990/1928/17-6-11, όπως παρατάθηκε με την 9434/οικ.482/3-02-17 Διαπιστωτική Πράξη

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 22/12/2018 με αρ. πρωτ. 258183/18.