Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το υπ’ αρ. πρωτ. 83904/6084/25-11-2016 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής αμυλόκολλας – κόλλας χάρτου», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με α/α: 103 (Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών)

Β) θέση έργου: Δημαράκη 10 στο Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: « Μ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε» με δ.τ «ΒΙΣΚΟΛ»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00 -15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 20/12/2016 – 08/02/2017

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού: 21/12/2016 – 26/01/2017 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 27/01/2017- 09/02/2017 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών’’ στις 20-12-2016 με αρ. πρωτ. 237997/2016.