Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 98387/5398/17  έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: ‘’Εργοστάσιο παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων και παρασκευής/ συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων’’, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α: 97 (Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων),  α/α: 98 (Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών) και Κατηγορία Β, α/α: 103 (Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών).

Β) θέση έργου: θέση ‘’Αγιος Γεώργιος’’, του Δήμου Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: την ΠΕΧΩ 962/Φ.Περιβ.9/08/10-4-2008, όπως ανανεώθηκε- τροποποιήθηκε, με την Φ5068/2598/Περιβ.9/1-7-11 και παρατάθηκε μέχρι 1.07.2021 με την 91326/6608/ΠΕΡΙΒ.9/16/17-1-17

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 25/11/2017 με αρ. πρωτ. 245442/17.