Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.1321/4739/14/1-4-15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής μονωτικών, στεγανοποιητικών υλικών και χρωμάτων επιχρίσεων», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η, α/α: 98 με είδος: «Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών»

Β) θέση έργου: Θέση: Ξηροπήγαδο, οδός Βασιλείου Μοίρα, Δ.Ε. Μάνδρας, στoΔήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.4310/10251/Περιβάλ-9/11

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το Θριάσιο»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Θριάσιο» στις 9-04-15 με αρ. πρωτ. 73664/15.