Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 92483/4104/19 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 1910193620 και με:

Α) τίτλο έργου: «Αποπεράτωση κατασκευής υφιστάμενου εννιαώροφου κτιρίου γραφείων- καταστημάτων και σταθμού αυτοκινήτων», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 6η, α/α: 22 (Κτίρια γραφείων)

Β) θέση έργου: περιοχή των Αμπελοκήπων, Ο.Τ. 82073, το οποίο περικλείεται από την Λ. Κηφισίας και τις οδούς Λασκαρίδου, Λ. Ριανκούρ και Ι. Πάγκα, στο Δήμο Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα K.T. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’NOVALA.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την 56349/3399/18/18-07-2018

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 28/12/19 με αρ. πρωτ. 865472/19